درخواست نمایندگی

  • مشخصات فردی

  • مشخصات فروشگاه/شرکت

  • متر مربع
  • مشخصات انبار

  • متر مربع
  • تجهیزات اداری

  • نفر
  • نفر
  • نفر
  • مشخصات نمایندگی

  • نام شرکتنام مدیر مالیتلفنمقدار خرید ریالی نیم سال گذشتهآدرس پستی شرکت 
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .